Cēsu Profesionālā vidusskola » (+371) 64122971 (+371) 29415137

Katru amatnieku raksturo viņa gatavotie darbi. Kā audzēkņi apgūst praktiskās mācības skolā, vislabāk atspoguļo PRAKSES GRAFIKS. Atšķirīgs ir prakses sadalījums gan pa specialitātēm, gan kursiem. To nosaka apgūstamās tēmas un veicamo darbu apjomi. Vismazākais nodarbību skaits praksē viena diena nedēļā ir I un III kursā. Tātad 1. mācību pusgadā kopumā 16 dienas, bet 2. pusgadā 24 dienas notiek praktiskās mācības, bet II un IV kursā prakse ir divas reizes vairāk. Savukārt IV kursa apmācība noslēdzas ar 120 kvalifikācijas prakses dienām skolā vai uzņēmumā.

Kā saka: „Meistars no debesīm nekrīt”, tādēļ mācību procesā nepieciešami vingrinājumi. Mūsu skolā elektriķu praktiskās nodarbības nav iedomājamas bez apmācības stendiem. Šeit notiek visdažādāko shēmu slēgšana, mērījumu nolasīšana un bojājumu noteikšana.

Mehāniķu specialitātē ir jāapgūst atslēdznieku, virpotāju, frēzētāju un metinātāja darba iemaņas, lai varētu veikt kokapstrādes darbgaldu apkopi un remontu. Praksē tiek gatavotas ēvelsolu skrūves, skrūvspīles, līmspīles, taburetes.

Savukārt, galdnieku un namdaru apmācība sākas ar cirvja kātu, veseru, kastīšu, paplāšu, taburešu izgatavošanu, līdz visa veida mēbeļu un namdaru izstrādājumu gatavošanai. Izstrādājumu izvēle notiek saskaņā ar apmācības programmu. Ik gadu tiek izgatavoti arī ēvelsoli, kas ir trīs skolas specialitāšu kopdarbs: namdariem — statne, mehāniķiem — ēvelsola skrūves, mēbeļu galdniekiem — ēvelsola virsma. Ar darba norisi un izstrādājumiem var iepazīties galerijā „Prakse”.

Diplomdarbi ir audzēkņa iemaņu un spēju apliecinājums. Arī tradicionālie skolas konkursi „Krēsls”, „Namdaris”, „Rokas elektroinstrumentu ”u.c. ļauj mēroties spēkiem un apliecināt katra varēšanu. Labākie audzēkņi praksē aizstāv  arī skolas godu republikas konkursos.

Skolas rudens un pavasara brīvdienās uz konkursu „Jaunais Amatnieks” aicinām skolu 7.—9.klašu skolēnus, kuriem interesē aktivitātes namdara, galdnieka, mehāniķa vai elektriķa nominācijās. Konkursa dalībnieki veic konkrēta izstrādājuma montāžu no dotajām sagatavēm. Šajā konkursā skolēni gūst izsmeļošu informāciju par CPV apgūstamajām specialitātēm. un praksē iepazīstas ar konkrētā amata veicamajiem darbiem, tādā veidā pārliecinoties vai vēlas kļūt par šo nozaru speciālistiem. Skat. Galerija „Konkursi”

Lai kvalitatīvi novērtētu audzēkņu iemaņas konkursos un kvalifikācijas eksāmenos, skola aicina profesiju speciālistus – praktiķus. Esam gandarīti par atsaucīgajiem sadarbības partneriem, kuri ir:

SIA „JGM”, SIA „Kurmītis”, SIA „Latviešu māja” , SIA „Cita māja”,  SIA”COSYBED”, SIA „Agma Plus”,  SIA „VAR C”, SIA “AGS” ,  SIA „Farads”, SIA „Būve WOOD LINE” ,  SIA „Ligna”, SIA „Nēguss”, SIA „Riepnieks”, SIA „Janauto”, A/S Sadales tīkls, SIA „Biko Lat” u.c.

Kā saka: „Meistars no debesīm nekrīt”, tādēļ mācību procesā nepieciešams apgūt darba iemaņas sākot no vienkāršākā uz sarežģītāko. Katrā profesijā ir atšķirīgs zināšanu un iemaņu kopums, kuru pilnveidojot var kļūt par profesionāli.

Cēsu Profesionālajā vidusskolā elektrotehniķu praktiskās nodarbības nav iedomājamas bez apmācības stendiem.

I kursā audzēkņi projektē vienkāršas principiālās elektrotehniskās shēmas.

II kursā mācās veikt elektriskos mērījumus ar atbilstošiem mērinstrumentiem.

  

III kursā māk pārbaudīt elektroiekārtas, lietojot datortehnoloģijas.

IV kursā patstāvīgi izbūvē elektroinstalāciju.

Mēbeļu galdnieki I kursā iemācās strādāt ar rokas un elektroinstrumentiem.

  

II kursā apgūst koksnes apstrādi  ar kokapstrādes darbmašīnām, apgūst korpusa mēbeļu gatavošanu, finierēšanas veidus, virsmu apdari.

  

III kursā iemācās strādāt ar datoru vadības programmējamu darbgaldu, apgūst sarežģītu konstrukciju  un dizaina mēbeļu gatavošanu.

  

IV kursā veic mēbeļu remonta un restaurācijas darbus.

Namdaru apmācība sākas ar vingrinājumiem līdz apgūta namdaru izstrādājumu gatavošana. I kursā apgūst koksnes ēvelēšanas, kalšanas, urbšanas darbus un namdaru savienojumu veidus, izmantojot rokas un elektroinstrumentus.

  

II kursā ar darbmašīnām  izgatavo dažādus konstrukciju elementus, vienkāršas durvis. Apgūst sausās būves sistēmas.

  

III kursā mācās izgatavot logus,  kāpnes  un veic sienu un jumtu izbūvi. IV kursā koka karkasa un vairogu ēku montāža.

  

Diplomdarbi ir audzēkņa iemaņu un spēju apliecinājums.

Mēbeļu galdieki katrs gatavo savu diplomdarbu, tikai lielāka apjoma izstrādājumus gatavo divi audzēkņi.